วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ความหมายและการพัฒนาการของการสื่อสารข้อมูล

          การสื่อสาร (communication) :  การส่งข้อมูลจากฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่งส่วนข้อมูล  (data)  หมายถึง  ข้อเท็จจริงหรือสิ่งที่ถือว่าเป็นข้อทเ็จจริงสำหรับใช้เป็นหลักการหาความจริง  โดยในที่นี้จะหมายถึงข้อมูลที่เกิดขึ้นจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปตัวเลข  0 หรือ 1  ต่อเนื่องกันไป  ซึ่งเป็นค่าที่คอมพิวเตอร์เข้าใจ
           
          พัฒนากาของการสื่อสารข้อมูล :  การติดต่อสื่อสารของมนุษย์สมัยโบราณมีวิธีการที่ไม่ซับซ้อนมากนัก  เช่น  การใช้ม้าเร็ว  ใช้นกพิราบในการสื่อสาร  เป็นต้น  แต่เมื่อมนุษย์มีการพัฒนาความเป็นอยู่และการดำรงชีวิต  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการสื่อสารก็ได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยก้าวหน้าควบคู่มาโดยตลอด  เพื่อความสะดวกสบายในการสื่อสาร  มีการใช้โทรเลข  โทรศัพท์  วิทยุสื่อสาร  โทรทัศน์  ดาวเทียม  ระบบระบุตำแหน่งบนพื้นโลก  (Global  Positioning  System  : GPS)  ระบบ 3G  และ  4G  ตามลำดับ  การสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารให้ได้ยินเสียงและได้เห็นภาพเหล่านี้  ล้วนเป็นพัฒนาการด้านความคิดทของมนุษย์ที่คิดค้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการข่าวสารข้อมูลของมนุษย์ด้วยกันเอง
ที่มา : หนังสือเทคโนโลยีสารสนเทศ  ม.2 และการสื่อสารตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น